Nu kan du stemme visionært – Enhedslisten stiller op!

Enhedslisten stiller op til kommunalvalget i 2021 med et team af engagerede borgere!

Vi er en broget og engageret flok fra hele kommunen, så stemmer man på én, får man hele holdet. Vi er gode til at lytte og vil arbejde for konkrete visioner for Egedal Kommunes fremtid-  visioner der bygger oven på de gode tiltag der er gjort på energi-, bolig og grundvandsområderne.

Mere magt til borgerne og institutionerne

Vi ser et stort behov for at styrke borgerinddragelse ved at eksperimentere med uddelegering, støtte mindre opgangs- og nabolaug og øge selvbestemmelsen for kommunens institutioner. Vi får derved bedre løsninger, involveret flere og kan håbe på et større engagement. Det bliver der brug for når vi skal tage fat om de kommende større forandringer, vi må forvente ift. klima, sundhed og biodiversitet. (Vi giver nogle eksempler på hvordan.)

 

Øget lighed i velfærd og sundhed

Da vi borgere som helhed er rige i Kommunen kan vi sagtens få råd og overskud til at alle kan mærke det i en lettere hverdag med sundere vilkår! Også de ældste, de yngste og de handicappede der som bekendt har måtte lide en del under besparelser og fejlafgørelser gennem de sidste år.

Vi vil derfor arbejde for at styrke borgernes adgang til sundhed og velfærd med indsatser i de lokalområder hvor borgere savner indflydelse og overskud. Vi vil arbejde for bedre bemanding, f.eks. bør kommunen sørge for reelle minimumsnormeringer i daginstitutionerne som krævet da forældrene i kommunen gik på gaden sidste år.

Miljø, natur og klima

Vi har et mål om at løfte Kommunens bæredygtighedspolitik ved at sikre den når ud til alle sektorer. Vi bakker op om at styrke biodiversiteten med genforvildning og igen, lad os involvere lodsejere og familier på en lang rejse med konkrete tiltag. Vi ser muligheder for at Kommunen kan støtte læringskredse mellem havefolk, landmænd og skovejere.

Vi vil arbejde for at få cirkulær økonomi som princip for Kommunens drift og service for borgerne – bl.a. styrke genanvendelse i byggeri, få frivillige og skabe skånejobs til at arbejde med oparbejdning og reparation udi genbrug.

 

Vi vil se mange flere cykler, cykelstier, elbiler og elbusser fremover! Lad os fastholde og udbygge den offentlige transport og få borgerne med i visionsarbejde for alternativer til bilismen. Ingen nedlæggelse af eksisterende busruter, men oprettelse af nye og gerne flere afgange. Vi skal have bedre koordinering mellem tog- og busafgange. Endelig vil vi også gerne styrke CO2 neutrale løsninger hvad angår transport, opvarmning og energiforbrug i private husholdninger i den ældre boligmasse og blandt vores virksomheder.  Kommunen vil kunne lære af mange andre foregangskommuner der formår at få involveret og efteruddannet lokale håndværkere og ildsjæle i energirenoveringer mm. og vi skal da fremme byggeri med træ i stedet for beton.

 

Vi er nysgerrige og åbne for input fra Jer der har savnet et talerør for social kritik og grøn vision!