Gunna

Jeg har hele livet elsket naturen. Nu ved jeg – som så mange andre (heldigvis) – at naturen har meget stor betydning, ikke kun æstetisk, men for en bæredygtig klode med bæredygtige økosystemer og for mange arters overlevelse. Jeg er medlem af Danmarks Naturfredningsforening, samt en række andre miljøforeninger og dyrebeskyttelsesforeninger, ganske vist kun passivt medlem. Træerne optager CO2 og modvirker dermed klimaforandringen mod en varmere klode. Derfor ser jeg gerne endnu flere træer i det hele taget og mere vild natur i Egedal kommune, f.eks. i områderne omkring Buresø. Skov- og Naturstyrelsens projekt i Småsøerne tæt på Buresø er fint. Her har man ganske vist fjernet en masse træer, men for sammen med græssende køer at fremme naturtypen ”riskær” med sjældne blomster. Kommunen har undladt at klippe græsset ved nogle skrænter ned mod søen, bortset fra et par gange om året til gavn for blomster og bier. Men hvis man slet ikke klippede græsset, ville der vokse træer og buske frem, området ville ”springe i skov”. Det ville gavne biodiversiteten yderligere.

Biodiversitet er vigtig af mange årsager. De forskellige arter i økosystemerne udvikler sig i balance med hinanden over lang tid. Hvis biodiversiteten forringes f.eks. på grund sprøjtegifte eller ensidig dyrkning af en enkelt art, kommer økosystemet ud af balance. Biodiversitet beriger livet for i hvert fald mange mennesker. Og – ikke mindst –  et hvert liv er vigtigt i sig selv. Derfor er dyrevelfærd – for alle dyr, for både de vilde og for dem, som holdes af mennesker af den ene eller den anden grund, afgørende.

Jeg støtter kommunens bæredygtige politik med hensyn til CO2-neutrale byggerier. Affaldssorteringen kunne jeg ønske mig endnu bedre. Affaldssorteringsordninger med mange fraktioner bør dække hele kommunen. Genbrugspladser bør være reelle genbrugspladser, hvor brugbare kasserede ting kan hentes af andre borgere (”klunses”), evt. kan man ansætte folk, som kan reparere defekte genstande.

Hvad angår den offentlige trafik skal der ikke nedlægges busruter, tværtimod oprettes flere   og gerne med flere afgange. Det ville også være rart med bedre koordinering mellem tog- og busafgange.

Jeg er aktivt medlem af Folkebevægelsen mod EU. Jeg går ind for national selvbestemmelse. Jeg er ikke imod international solidaritet og samarbejde, men det skal være i FN-regi, da FN er en mellemnational organisation, i modsætning til EU, som er en overnational organisation, godt på vej til at blive en imperialistisk forbundsstat. EU har også betydning på kommunalt plan. Større projekter skal i udbud i hele EU. Budgetloven betyder, at kommunen kun i ringe grad kan bestemme over sin egen økonomi.

Jeg er aktivt medlem af Røde Kors. Jeg deltager i deres landsindsamling hvert år og har været besøgsven i mange år. Egedal kommunes behandling af sine svageste borgere lader noget tilbage at ønske. Som pensionist eller handicappet skal man være ”hobbyjurist” for at få de ydelser, man har ret til. Kommunen har tabt hovedparten af de klagesager, borgere inden for disse områder har anlagt. Man kunne fristes til at tro, at kommunen bevidst spekulerer i ikke at give borgerne, hvad de har ret til, for at spare. Kommunen burde jo overholde loven. På et borgermøde har den lovet bod og bedring. Lad os håbe, den holder dette løfte.

Email: [email protected]