Høringssvar til Egedal Kommuneplan 2021

I Enhedslisten finder vi, at der er rigtig mange gode takter og overvejelser i Kommuneplanen om, hvordan vi på forskellige områder kan og bør sætte ind med sikring af større bæredygtighed, klimatilpasning og biodiversitet. Det er indtænkt i naturstrøg, i vandkredsløb, energiområdet, affaldsområdet, lavbundsjorde og indsatser for boligrenovering og byggeri.

Der er desværre alligevel sneget sig en del skønhedspletter ind, som viser hvor svært det er at få samaordnet de mange politik- og reguleringsområder under den samme kurs. Derfor vil vi i dette indspil fokusere på dér, hvor vi kunne forvente at Egedal Kommune trak de mange pæne visioner helt ned på praksisplanet. Vi har brug for at alle kan forstå, det virkelig gælder om at være konsekvente, så borgere, virksomheder og Kommune arbejder sammen for vores del af den grønne omstilling.

Hvorfor skal vi i Kommunen i øvrigt ikke løfte de fulde 70% reduktion af klimagasserne til 2030 som vores del af klimagasreduktionen? Måske ligger der en pointe gemt et sted vi ikke kan se – Kommunens egen drift vil reducere 60% og for hele kommunen som område er ambitionen 50%?

Bolig og byggeri

På klimaområdet kommer vi jo nok længst med at renovere vores ældre boligmasse og gøre det klogt, for så kan der nok reduceres mere end Kommuneplanens 15%. Vi opfordrer til at lære af Sønderborg og Kolding kommuner, hvor man har haft stor succes med at samarbejde med energiselskaber, byggemarkeder, energirådgivere og lokale efteruddannede håndværkere i at forestå kvarterskampagner o.lign. til energirenovering m. solceller etc.  Dertil bør man være mere fremme i skoene og kræve træbyggeri ved etagebyggeri, som planen også foreskriver, skal være en pæn del af boligudvidelsen fremover. Vi savner også, at de pæne ord om cirkulær økonomi og forsøg med den frivillige bæredygtighedsordning fra BR bliver omsat i planer for, hvordan kommunen med byggebranchen får sat en dagsorden for genanvendelse af materialer fra renovering/ombygning/nedrivning – altså så det også kommer til at gælde den private boligmasse.

Vi mener at Egedal Kommune skal turde sige stop for yderligere parcelhusbyggeri – og endda turde sige, at vi ikke skal have mere byggeri i de små landsbyer såsom Knardrup – og i stedet satse på renovering og ombygning af 1970´ernes energislugende parcelhuse, så de er til at købe for f.eks. to småbørnsfamilier, eller de kan bruges til oldekoller som planerne løst taler om, at der skal gøres plads til.

I stedet for mere privat boligbyggeri bør vækst i nye byggerier derfor ske ved almene boligbyggerier stationsnært – det er prisbilligt, vi er langt bagude i kommunen, der findes foreninger der tænker bæredygtigt og som bygger i træ, bruger varmepumper mm. og som formår at opbygge et fællesskab omkring boligerne – noget Kommunens mange parcelhuskvarterer savner.

Transport og vejnet

I stedet for at vente på at fremtidens teknologier giver svaret, bør Egedal gå i gang med at opspore alle mulige veje til at undgå den fortsatte vækst i privatbilismen, som er en af de helt store syndere. Det står der jo også i planen – men nej, i stedet kalder man på øget fremkommelighed – den gamle traver, der har plastret landet til med veje og kun ført til, at der er kommet endnu flere biler! I stedet bør planen satse på eldrevne småbusser til den interne transport mellem landsbyer og til center-periferi og inde i Ølstykke, Ledøje og Stenløse. Altså gøre alt for at lade bilen være mindre attraktiv – men i stedet støtter Kommuneplanen Frederikssundvejens forlængelse og Ring 5 Syd! Enhedslisten mener Kommunen burde arbejde for at disse projekter ikke realiseres – ligesom Kommunen har være fremsynet og søgt at Ring 5 Nord ikke placeres i Kommunen.

Vi savner også hvilke tiltag man vil gøre for at dæmpe støjen her og nu for de mange, der bor langs vejene, en støj som kun vil blive værre med forslag til vejudbygningen?

Hvorfor ikke gøre som i mange andre Kommuner og lade borgerlaug være nedsat, som kommer med stiforslag fra hver sit område?  Vigtigt med cykelsti-prioriteringerne, men vi savner forslag om cykelsti langs Skovvej v. Buresø – her kører man med livet på spil!

Landbrug, natur og det åbne land

Heller ikke på landbrugsområdet har kommuneplanen forslag til at arbejde med klima eller biodiversitet – men alene på grundvandsbeskyttelse og på at holde landbruget fra at udvides ind over rekreative områder – hvilket da også er påkrævet, så tak for det. Men hvorfor ikke gøre planer for hvordan biogasanlæg og pyrolyseanlæg kan bruge såvel spildevandsslam som husdyrgødning og planteaffald til kulstofopbygning på egnens landbrug?  Hvor bliver forslagene af, om at hjælpe landmænd med dyrehold til at reducere klimadrivhusgasserne – ja ad frivillighedens vej få hjælp til omlægning: reetablere gl. markveje, lade vildtområder brede sig og måske støtte til planteavl fødevareindustrier? Fremtidens vækstområde?

Visionært med forslag til pæn stor lavbundsjord-udtagning, men man kan ikke af kortet se hvor det er? Måske også konkrete forslag om vådgøring, reetablering af vild natur, eller hvad skal der ske med områderne?

Endelig virker det også på vandområdet, som at Egedal ikke vil etablere vandråd eller gøre noget for at forbedre vandløbenes biologiske kvalitet, eller radikalt sætte ind med forslag til, hvordan vi stopper for pesticidforureningen af vores drikkevand?

På tværs

De 17 bæredygtighedsmål gælder jo også for det sociale område – her er kommuneplanen helt blank: hvad vil man gøre for at gøre offentlige stier, butiksstrøg mm. bedre tilgængelige for kommunens borgere med handicap? Hvad vil man gøre i bolig- og trafikplanlægningen for at lade alle borgere, også dem uden bil, få lige adgang til service og fritids- og naturområder? Hvad vil man gøre for at blande befolkningsgrupperne mere så man undgår ghettodannelser?

Lad os slutte af med roser: fint med plan for ladestandere til el-biler, byttestationer i bebyggelser og byrum, varedepot langs hoveveje hvorfra el-lastbiler fragter ud!

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 1 = 7